10:53 11/05/2015
Với nhiệm vụ giúp việc cho Ban điều phối, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1647/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Văn phòng Ban điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030.

Theo Quyết định này, Văn phòng Ban điều phối có các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Trình Ban Điều phối phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện và các Chương trình của Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030.

- Giúp Ban Điều phối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương có liên quan thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của từng Chương trình thành phần thuộc Đề án.

- Giúp Ban Điều phối phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành các quy định về quản lý tài chính Đề án và các Chương trình của Đề án; Tổng hợp dự toán tổng kinh phí triển khai Đề án và các chương trình của Đề án; Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện và quyết toán kinh phí của Đề án, các chương trình.

- Giúp Ban Điều phối xây dựng cơ chế giám sát, kiểm tra, đánh giá định kỳ việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án và các Chương trình, đảm bảo triển khai có hiệu quả Đề án.

- Giúp Ban Điều phối triển khai hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ thực hiện Đề án.

- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban Điều phối; tổ chức thông tin thường xuyên những vấn đề về lý luận và thực tiễn liên quan tới Đề án, các hoạt động của Đề án.

- Giúp Ban Điều phối tổng hợp, sơ kết, tổng kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai Đề án hàng năm và từng giai đoạn.

- Bảo quản hồ sơ, tài liệu của Ban Điều phối; quản lý kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Văn phòng Ban Điều phối theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban điều phối giao.

Về nhân sự, Văn phòng Ban điều phối gồm có Giám đốc, Phó Giám đốc, các cán bộ làm việc chuyên trách. Số lượng cán bộ làm việc chuyên trách sẽ do Giám đốc Ban điều phối đề xuất phù hợp với yêu cầu công việc trình Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT quyết định. Giám đốc Văn phòng Ban Điều phối sẽ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng Ban Điều phối, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng Ban Điều phối.
Theo V.A (tdtt.gov.vn)

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)

logo-tam-voc-viet Trang thông tin chuyên biệt của chương trình tổng thể
"Nâng cao tầm vóc và thể lực người Việt Nam"

Thông tin tòa soạn:
- Báo điện tử Thể Thao Việt Nam - Tổng biên tập: Hoàng Dự
- Giấy phép báo chí: 359/GP - BTTTT, cấp ngày 04/09/2013
- Địa chỉ: Số 5 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội.

Top